3.บริการขนย้ายเครื่องจักรและขนย้ายโรงงานอุตสาหกรรม

การให้บริการขนย้ายเครื่องจักร และขนย้ายโรงงานอุตสาหกรรม

(Machinery Move and Factory Move Service)

  • จัดเตรียมพนักงานสำหรับขนย้าย โดยมีหัวหน้าผู้ที่ชำนาญในด้านการขนย้ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงานเป็นผู้ควบคุมงาน
  • Prepare staff for storage and moving machinery and equipments.
  • จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการขนย้าย เช่น รถฟอร์คลิฟ และ เครนขนาดต่าง ๆ
  • Provide tools for transportation such as forklift and crane
  • จัดเตรียมรถที่เหมาะสมกับการขนย้าย
  • Prepare a suitable vehicle for moving.
  • ป้องกันความเสียหายของพื้นที่ขนย้าย ด้วยการใช้ไม้อัด และพรม
  • Prevent damage around the moving area by using plywood and carpet.Visitors: 28,134